Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Fyzické osoby podnikající
Tereza Nová
se sídlem Stará cesta 378, 330 08 Zruč - Senec
identifikační číslo: 08652457
zapsané v živnostenském rejstříku zápisem ze dne 30.10.2019
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.monterki.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") fyzické osoby podnikající Tereza
Nová, se sídlem Stará cesta 378, 330 08 Zruč - Senec, identifikační číslo: 08652457, zapsané
živnostenském rejstříku zápisem ze dne 30.10.2019, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístěné na internetové adrese Monterki.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
1.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží
a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou
poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a
2.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
na tlačítko "(doplnit)". Všechny údaje při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě. Všechny údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
"elektronická adresa kupujícího").
2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).
2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:
☐ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.670100-2216580699/6210, vedený u společnosti
MBANK (dále jen "účet prodávajícího");
3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4 Platbou dle ustanovení čl. 3.1 obchodních podmínek je kupní cena splatná do tří (3) dnů od
uzavření kupní smlouvy.
3.5 Platbou dle ustanovení čl. 3.1 obchodních podmínek je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
- fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v
případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato
lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na
adresu sídla prodávajícího Stará cesta 378, Zruč-Senec, 33008 či na adresu elektronické pošty
prodávajícího mojemonterki@gmail.com.
4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení
odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to
stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
4.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.5 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to
až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto
nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
5.4 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).
6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné,
6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.
6.4 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti
z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží
oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou
kupující nemůže vadné zboží užívat.
6.5 Ustanovení uvedená v čl. 6.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud
kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6.6 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a
jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení
opravy.
6.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese
sídla prodávajícího, telefonicky na čísle 736640989 či elektronickou poštou na adrese
mojemonterki@gmail.com.
6.8 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to
neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
6.9 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i
dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada
týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit
bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového
zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně
užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující
i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání
nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou
slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží
bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
6.10 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně
vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po
uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že
právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
mojemonterki@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.
7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
7.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále
jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní
smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve
smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ
10.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je
spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst.
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
a není přístupná.
11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Stará cesta 378, 330 08 Zruč - Senec,
adresa elektronické pošty: mojemonterki@gmail.com, telefonní číslo: +420 736 640 989.
V Plzni dne 16.1.2020

Příloha: 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

 

Monterki

Tereza Nová
Stará cesta 378
330 08 Zruč - Senec

 

Tel:                   +420 736 640 989 
Email:             mojemonterki@gmail.com


- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 - Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 - Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Zpět do obchodu